Sommer hilsen fra Nordrup Farendløse lokalråd

Sommer nyt

Nordrup Farendløse lokalråd erkender at vores kommunikation ikke har været tydeligt nok og at der er plads til forbedring. Hvilket der vil være fokus på fremadrettet.

Vejforløb
Vi har genoptaget dialogen med Ringsted kommunes tekniske forvaltning efter henvendelser fra lokale borger vedr. vejforløb flere steder i området, heri bladet krydset Nordrupvej, Giesegårdsvej, skovvej.

Kommune oplyser at der ikke er flere midler i 2023, men de er positive indstillet på, at arbejde videre med projektet, dette gælder ligeledes projekter vedr. sti belysning mellem Nordrup hallen og Nordrup Vestervang.

Ind videre vil Ringsted kommunes tekniske forvaltning se nærmere på udfordringen ved tung trafik igennem Nordrupvej og Nordrup by

 

God sommer
lokalrådet

Status på høringssvar

Status på høringsvar

Vi er ked af den hårde tone der har været på de sociale medier.

Det fjerne desværre alt fokus fra det frivillige arbejde lokalrådet har og vil yde. Vi er opmærksom på at der har været en del skriveri på forskellige medier, hvorvidt et privat høringssvar er skrevet på vegne af Nordrup Farendløse lokalråd. Kommunen er informeret om at det indsendt høringssvar er af privat karakter og ikke på vegne af lokalrådet. Kommunen har rette fejlen og journalført den korrekt under privatsager.

Som tideliger oplyst har Nordrup Farendløse lokalrådet valgt en neutral linje i forhold til indsendelse af et høringsbrev og har derfor ikke et høringssvar.

Lokalrådet repræsenterer samtlige borger i lokalområdet og det er lokalrådets vurdering at det meste præcise høringsbrev er blevet lagt til grund i alle de høringsbrev som er indsendt af borgerne i lokalområdet.

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev landsbylaug er i løbende dialog med Ringsted kommunes plan og klimaudvalg, der er planlagt møde 15 .08.23 hvor det forventes at der kommer en nærmere afklaring på samarbejde mellem kommunen, lokalrådene og lokale ve -foreninger.

kommunen er ved at gennemgå høringsbreve og når der foreligger et overblik over dem, vil involveret lokalråd bliver inviteret til yderlig dialog

vedlagt er Ringsted kommunes lokal planproces

Vedr. høringssvar – Ringsted kommune har ved en fejl…

Ringsted kommune har ved en fejl behandlet og registreret et privat høringssvar vedr. Ringsted Go Green, som værende et høringssvar fra Nordrup Farendløse Lokalråd. Kommunen er gjort opmærksom på fejlen, og har orienteret de personer, som har søgt om aktindsigt, om den administrative fejl.

Tak til de flittige medborgere, der har opdaget fejlen, således den kunne blive rettet med det samme. Vi håber ikke, at høringsbrevet kommer til at miskreditere lokalrådets arbejde, med at sikre opbakning og støtte til medborgernes høringsindsats

Med venlig hilsen

Lokalrådet

Status på Ringsted Go Green

 

Som følge af statens krav til de enkelte kommuner om at finde mulighed for vedvarende energianlæg, har Ringsted Kommune i foråret 2023 modtaget ansøgninger om energianlæg. Et af dem hedder ”Ringsted Go Green” og består af 570 ha solceller, 9 185 m høje vindmøller og et stort biogasanlæg. Anlægget foreslås at ligge på Giesegårds Jorde i Nordrup-Farendløse Sogn samt ved det eksisterende biogasanlæg ved Mulstrup.

Mange mennesker i Nordrup-Farendløseområdet og Ørslevområdet er bekymrede over både størrelse, placering, lydmæssige og synsmæssige belastninger, påvirkning af natur, dyreliv, herlighedsværdi og landskabelige påvirkninger.

Der er blevet afholdt borgermøde i Kongrescentret, Nordrup og i Ørslev med mange deltagere.

Der er indsendt 205 høringssvar angående “Ringsted Go Green”. Høringssvarene behandles af kommunen i løbet af efteråret, hvor man finder ud af, hvilke ansøgninger der skal afvises – og hvilke firmaer, der får lov til at lave yderligere undersøgelser. Ringsted Kommune samt borgmester Henrik Hvidesten har fra starten meddelt, at kommunen ønsker at samarbejde med lokalområderne igennem Landsbyforum og lokalrådene omkring udfordringen.

På borgermødet i Nordrup fik vi god hjælp af Bjørn Holmgaard, der har stiftet Vores Energi APS, som netop arbejder for at opnå størst mulige indflydelse for landområder i sager som disse. Lokalrådet er blevet anbefalet at iværksætte en VE-forening (Vedvarende Energi-forening), så hurtigt som muligt. Vi tager kommunen på ordet og søger maksimal indflydelse på udviklingen af VE i vores område. Det gælder både i forhold til placeringen og størrelsen og det gælder i forhold til eventuelt lokalt medejerskab. Vi vil arbejde for, at en væsentlig del af det lokale ejerskab lægges i en almennyttig fond sådan, at fordelene kommer lokalsamfundene som helhed til gavn, hvis der opstilles anlæg i vores lokalområde.

VE foreningen endelige holdning til alle relevante spørgsmål skal i sidste ende afgøres gennem en lokaldemokratisk proces, hvor alle medlemmer af foreningen stemmer om forhandlingsresultatet, som foreningen har opnået gennem forhandlinger med projektudviklere og lodsejere.

I områdets to involverede lokalråd (Nordrup-Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug) er vi enige om følgende udgangspunkt for en VE-forening og for samarbejde med kommunen:

· En VE-forening skal være åben, hvor alle interesserede i lokalområdet kan melde sig ind fra starten. Der skal ikke stilles spørgsmål ved, om foreningen virkelig repræsenterer lokalområdet eller om vi bare er en lille gruppe, der plejer vores særinteresser, fordi vi så nemmere kan affærdiges i forhandlingerne.

· Bestyrelsen skal være demokratisk valgt og repræsentativ i forhold til de aktuelle lokalområder, der er i spil. Efterhånden som det bliver klart, hvilke områder i kommunen, der bliver berørt, vil VE-foreningen blive tilrettet derefter.

· Foreningen skal tage udgangspunkt i lokalrådene, som sammen med kommunen danner rammerne for samarbejdet, og VE-foreningen derved får legitimitet i forhold til forhandlinger med kommune og energivirksomheder.

Uden vores kommunalpolitikeres opbakning får vi ingen indflydelse på udviklingen. Derfor er vi nødt til at begynde med et møde med politikere og i den kommunale administration, hvor rammerne defineres. Dette møde kan ifølge kommunen først afholdes i august.

Efter mødet vil en VE-forening blive oprettet. Foreningen kan derefter med hjælp fra Bjørn Holmgaard og kolleger fra Vores Energi forhandle med kommunen for at få det bedst mulige rygstød i forhold til det videre forhandlingsforløb med Ringsted Go Green og aktørerne fra de øvrige energianlæg.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke anlæg Ringsted Kommune skal arbejde videre med, og hvis for eksempel anlægget her ved Nordrup-Farendløse-Ørslev droppes, kan VE-foreningen ”overflyttes” til at have fokus i et andet område og måske med en ændret bestyrelse.

Derfor vil vi også invitere repræsentanter fra andre lokalråd med til opstartsmøder, og det vil være aktuelt, at medlemmer af VE-foreningen også består af personer uden for vores to lokalområder. Det vil udvikle sig hen ad vejen!

Det er planen løbende at opdatere udviklingen på vores hjemmeside: www.nordrup.dk, så følg endelig med hér!

På vegne af Nordrup-Farendløse Lokalråd

Med venlig hilsen

Eric Leonhard

Status på høringsproces ift. Ringsted go Green

Indhold

I forbindelse med at Ringsted Kommune 3. maj 2023 præsenterede energi projektforslaget, Ringsted Go Green i kongrescentret, er borgerne i lokalområdet Nordrup-Farendløse blevet opfordret til at deltage i processen med at indsende høringsbreve til kommunen.

Nordrup-Farendløse Lokalråd blev af flere borgere opfordret til ligeledes at indsende et høringsbrev, hvilket jeg som formand for lokalrådet bekræftede på borgermødet   23. maj 2023. I mellemtiden har vi i lokalrådet revurderet opgavens omfang, og har konkluderet, at det ikke er op til lokalrådet at skrive ét høringsbrev med afsæt i lokale borgeres udtalelser på borgermøde og sociale medier. Lokalrådet repræsenterer samtlige borgere i lokalområdet, og det er lokalrådets vurdering, at det mest præcise høringsbrev er blevet lagt til grund i alle de høringsbreve, som er indsendt af borgerne i lokalområdet.

Ringsted Kommune har 26. juni 2023 orienteret lokalrådet om, at der i alt er modtaget 280 høringsbreve fordelt på samtlige energiprojekter. Heraf omhandlede tre ud af fire afsendte høringsbreve energi projektforslaget Ringsted Go Green (206 høringsbreve i alt). I første omgang er Ringsted Kommune i færd med at tematisere høringsbrevene, og derefter vil administrationen gå i gang med at analysere dem alle. Det forestår en stor opgave for administrationen, hvorfor tidsfristen for behandlingen ligeledes er blevet udskudt til efteråret.

Vi er meget imponerede over den store interesse, som borgerne i lokalområdet har rejst, og vi har nu en konkret opgave med at sikre, at kommunen tager handling på de mange høringsbreve.

Endvidere deltager lokalrådet i en række opfølgende møder med kommunen, heriblandt med inddragelse af lokale VE interessenter og andre lokalråd, der ønsker at bidrage til en demokratisk proces.

Vi vil løbende orientere lokalområdets borgere om den videre proces her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Eric Leonhard

Formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd

Guidelines for høringssvar

Ringsted kommune

Lokalplansproces

Bjørn Holmgaard: 10 politiske guidelines (10-politiske-guidelines.pdf)
Krav, som Tønder Kommune opstiller til projektudviklere. Projektudviklere skal forholde sig til de ti politiske guidelines bl.a. til lokal jobskabelse og lokal borgerinddragelse.Projekterne får ud fra besvarelserne en rød, grøn eller gul farve, som lokalpolitikerne så bruger som en “politisk guideline” til evaluering af projektansøgningen.

10-politiske-guidelines

Keld Ludvigsen

Skabelon-til-høringssvar

Borgermødet d. 23. maj i Nordrup hallen

Dagsorden

19.00-19.15  –  Velkomst ved Eric Leonhard, formand for lokalrådet

19.15-.19.30  –  Borgmester Henrik Hvidesten

“hvor står vi i processen, og hvor langt er vi”

19.30.-19.50 – Ekspertbidrag ved Bjørn Holmgaard, Aalborg Universitet

” Værdiskabelse i lokalsamfundet – fra offer for den grønne omstilling til dens hovedaktør” Eksempler fra Tønder til Thy og fra andelsbevægelsen til nu. Hvad kan I, som lokalsamfund, gøre nu? Hvad bør I kræve af jeres lokalpolitikere?

19.50-20.15  –  Keld Ludvigsen

Hvordan skriver jeg et høringssvar?

20.15-20.55  –  Fri debat

20.55-21.00 Afrunding og tak for i aften

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Eric Leonhard, formand

 

Borgermøde i Nordrup hallen

Borgermøde vedr. Ringsted Go Green 23. maj 2023

Nordrup-Farendløse Lokalråd inviterer til borgermøde vedr. den aktuelle høring om projektideen Ringsted Go Green d. 23. maj i Nordrup-hallen kl. 19.00-21.00.

Formålet med borgermødet er at samle berørte lokale borgere i lokalområdet til en debataften, hvor fordele og ulemper ved projektideen Ringsted Go Green kan blive vendt og drejet sammen med uvildige eksperter.

Lokalrådet modtager meget gerne konkrete forslag til, hvilke eksperter der kan inviteres til borgermødet. Af hensyn til den endelige planlægning, bedes forslag være indsendt til lokalrådet senest tirsdag d. 16. maj.

Med venlig hilsen

Eric Leonhard

Mail: el@pcvvs.dk

Nordrup-Farendløse Lokalråd