Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Bullerby vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 14. juni 2011

 

§1

1.1             Foreningens navn er “Grundejerforeningen Bullerby”. Den er beliggende i Ringsted kommune. Foreningens område består af parcellerne nr. 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 og 31 på Nordrup By og parcellerne nr. 1, 3, 5, 7, 9, 20, 22, 24, 26 og 28 på Jens Hansensvej i Nordrup.

§2

2.1             Alle ejere af grunde/ejendomme indenfor det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

2.2             Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller/ejendomme bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue.

2.3             Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller/ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer.

2.4             Meddelelse om ejendommes overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningens bestyrelse. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, herunder omkostninger, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Tilsvarende gælder restancer på grundlag af §§  4, 6 og 7.

2.5             Skifter et medlem bopæl er vedkommende pligtig inden 14 dage skriftligt at fremsende meddelelse til bestyrelsen om ny adresse.

§3

3.1             Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interesser, herunder navnlig at forestå de opgaver, der er pålagt foreningen ved deklaration, tinglyst i forbindelse med udstykningen med Ringsted kommune som påtaleberettiget. Disse opgaver omfatter anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.

§4

4.1             Medlemmerne hæfter overfor foreningens kreditorer én attendedel af foreningens forpligtelser, såfremt generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager sådan hæftelse for enkelt konkret angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer samt belysning.

§5

5.1             Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. I budgettet tages højde for et rimeligt bankindestående.

5.2             Kontingentet betales helårligt efter påkrav og forfalder til betaling d. 31. januar. Indbetales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden tillægges der kontingentet et strafgebyr på kr. 50 pr. opkrævning pr. parcel/ejendom plus 2 pct. rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden. Der betales kontingent for hver parcel/ejendom, et medlem er ejer af.

5.3             Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller/ejendomme for de i § 4 optagne lån eller på andet grundlag f.eks. i henhold til bestemmelserne i den i § 3 nævnte deklaration.

§6

6.1             Såfremt der finder beskadigelser stede af veje, stier, rabatter, kantsten, overkørsler eller ledningsanlæg i forbindelse med byggeri og jord- eller gruskørsel, er den grundejer, for hvem arbejdet udføres, ansvarlig. Udbedring af de skete skader foretages for grundejerens regning. De herved afholdte udgifter vil blive opkrævet umiddelbart efter arbejdets udførsel.

§7

7.1             Såfremt klager indløber over misligholdelse af en parcel kan grundejerforeningen efter bestyrelsens besigtigelse og evt. påtale, og såfremt der stadig ikke fra parcelejerens side er taget fornødent skridt til rensning af parceller, foranstalte denne renset på ejerens regning efter forud angivet varsel, der fastsættes af bestyrelsen.

7.2             Hvert medlem er pligtig til at vedligeholde græsrabatten på boligvejen ud for egen grund ved passende slåning af græsset. Hvert medlem er ligeledes pligtigt til stedse at holde egen grund fri for ukrudt. En fuldstændig rensning for ukrudt skal være gennemført hvert år inden d. 15. maj og den 15. juli. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, vil arbejdet blive udført på foreningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.

§8

8.1             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

8.2             Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse og revideret regnskab til den ordinære generalforsamling sker ved brev fra bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

8.3             For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.        Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.        Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.        Forslag fra bestyrelsen

5.        Forslag fra medlemmerne

6.        Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

7.        Valg til bestyrelsen

a.         Valg af formand eller kasserer

b.        Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.        Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.        Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10.     Eventuelt

8.4             Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag sendes ud til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen afholdes.

8.5             Generalforsamlingen skal afholdes i Ringsted kommune.

§9

9.1             Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen, et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

9.2             Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

§10

10.1           Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle i tilfælde af vedtægtsændringer med angivelse af ændringsforslagenes ordlyd, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

10.2           Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme for hver parcel/ejendom vedkommende er ejer af. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 1 medlem kræver det.

10.3           Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Til vedtægtsændringer og gældssætning fordres, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og afgive stemmer, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes indenfor en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Ringsted kommune.

§11

11.1           De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referat uddeles herefter til alle medlemmer.

§12

12.1           De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse forligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutninger pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§13

13.1           Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Der må ikke være to medlemmer fra samme husstand i bestyrelsen.

13.2           Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

13.3           Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar.

13.4           Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§14

14.1           Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

14.2           Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer.

14.3           Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel revisor, advokat eller kontormedhjælp.

14.4           Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

§15

15.1           Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

15.2           Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

15.3           Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

15.4           Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden til næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§16

16.1           Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal attesteres af kassereren og ét andet bestyrelsesmedlem. Udgiftsposter på mere end kr. 1.000,- må ikke afholdes uden forudgående bestyrelsesbeslutning.

16.2           Bestyrelsen kan ikke alene beslutte udgiftsposter på mere en kr. 500,- pr. husstand uden en forudgående generalforsamlings vedtagelse.

16.3           Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på bank-, sparekasse- eller girokonto, og kontiene skal være klausuleret således, at kassereren kun kan hæve på disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Den kontante kassebeholdning på normalt ikke overstige kr. 1.000,-.

16.4           Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges for bestyrelsen inden udgangen af februar måned.

16.5           Regnskabet videreekspederes til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest d. 23. marts.

§17

17.1           Opløsning af foreningen kan kun ske med Ringsted kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Ringsted kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag, den 14. juni 2011.      

 

 

Vedtægter

 
 
 
 

Vedtægter for Grundejerforeningen Bullerby vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 14. juni 2011

 

§1

1.1             Foreningens navn er “Grundejerforeningen Bullerby”. Den er beliggende i Ringsted kommune. Foreningens område består af parcellerne nr. 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 og 31 på Nordrup By og parcellerne nr. 1, 3, 5, 7, 9, 20, 22, 24, 26 og 28 på Jens Hansensvej i Nordrup.

§2

2.1             Alle ejere af grunde/ejendomme indenfor det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

2.2             Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller/ejendomme bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue.

2.3             Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller/ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer.

2.4             Meddelelse om ejendommes overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningens bestyrelse. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, herunder omkostninger, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Tilsvarende gælder restancer på grundlag af §§  4, 6 og 7.

2.5             Skifter et medlem bopæl er vedkommende pligtig inden 14 dage skriftligt at fremsende meddelelse til bestyrelsen om ny adresse.

§3

3.1             Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interesser, herunder navnlig at forestå de opgaver, der er pålagt foreningen ved deklaration, tinglyst i forbindelse med udstykningen med Ringsted kommune som påtaleberettiget. Disse opgaver omfatter anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.

§4

4.1             Medlemmerne hæfter overfor foreningens kreditorer én attendedel af foreningens forpligtelser, såfremt generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager sådan hæftelse for enkelt konkret angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer samt belysning.

§5

5.1             Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. I budgettet tages højde for et rimeligt bankindestående.

5.2             Kontingentet betales helårligt efter påkrav og forfalder til betaling d. 31. januar. Indbetales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden tillægges der kontingentet et strafgebyr på kr. 50 pr. opkrævning pr. parcel/ejendom plus 2 pct. rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden. Der betales kontingent for hver parcel/ejendom, et medlem er ejer af.

5.3             Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller/ejendomme for de i § 4 optagne lån eller på andet grundlag f.eks. i henhold til bestemmelserne i den i § 3 nævnte deklaration.

§6

6.1             Såfremt der finder beskadigelser stede af veje, stier, rabatter, kantsten, overkørsler eller ledningsanlæg i forbindelse med byggeri og jord- eller gruskørsel, er den grundejer, for hvem arbejdet udføres, ansvarlig. Udbedring af de skete skader foretages for grundejerens regning. De herved afholdte udgifter vil blive opkrævet umiddelbart efter arbejdets udførsel.

§7

7.1             Såfremt klager indløber over misligholdelse af en parcel kan grundejerforeningen efter bestyrelsens besigtigelse og evt. påtale, og såfremt der stadig ikke fra parcelejerens side er taget fornødent skridt til rensning af parceller, foranstalte denne renset på ejerens regning efter forud angivet varsel, der fastsættes af bestyrelsen.

7.2             Hvert medlem er pligtig til at vedligeholde græsrabatten på boligvejen ud for egen grund ved passende slåning af græsset. Hvert medlem er ligeledes pligtigt til stedse at holde egen grund fri for ukrudt. En fuldstændig rensning for ukrudt skal være gennemført hvert år inden d. 15. maj og den 15. juli. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, vil arbejdet blive udført på foreningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.

§8

8.1             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

8.2             Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse og revideret regnskab til den ordinære generalforsamling sker ved brev fra bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

8.3             For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.        Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.        Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.        Forslag fra bestyrelsen

5.        Forslag fra medlemmerne

6.        Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

7.        Valg til bestyrelsen

a.         Valg af formand eller kasserer

b.        Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.        Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.        Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10.     Eventuelt

8.4             Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag sendes ud til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen afholdes.

8.5             Generalforsamlingen skal afholdes i Ringsted kommune.

§9

9.1             Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen, et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

9.2             Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

§10

10.1           Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle i tilfælde af vedtægtsændringer med angivelse af ændringsforslagenes ordlyd, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

10.2           Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme for hver parcel/ejendom vedkommende er ejer af. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 1 medlem kræver det.

10.3           Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Til vedtægtsændringer og gældssætning fordres, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og afgive stemmer, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes indenfor en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Ringsted kommune.

§11

11.1           De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referat uddeles herefter til alle medlemmer.

§12

12.1           De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse forligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutninger pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§13

13.1           Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Der må ikke være to medlemmer fra samme husstand i bestyrelsen.

13.2           Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

13.3           Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar.

13.4           Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§14

14.1           Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

14.2           Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer.

14.3           Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel revisor, advokat eller kontormedhjælp.

14.4           Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

§15

15.1           Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

15.2           Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

15.3           Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

15.4           Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden til næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§16

16.1           Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal attesteres af kassereren og ét andet bestyrelsesmedlem. Udgiftsposter på mere end kr. 1.000,- må ikke afholdes uden forudgående bestyrelsesbeslutning.

16.2           Bestyrelsen kan ikke alene beslutte udgiftsposter på mere en kr. 500,- pr. husstand uden en forudgående generalforsamlings vedtagelse.

16.3           Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på bank-, sparekasse- eller girokonto, og kontiene skal være klausuleret således, at kassereren kun kan hæve på disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Den kontante kassebeholdning på normalt ikke overstige kr. 1.000,-.

16.4           Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges for bestyrelsen inden udgangen af februar måned.

16.5           Regnskabet videreekspederes til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest d. 23. marts.

§17

17.1           Opløsning af foreningen kan kun ske med Ringsted kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Ringsted kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag, den 14. juni 2011.

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *