Generalforsamling 2011

Dagsorden

 


Punkt 1        Valg af dirigent

Punkt 2        Beretning fra formanden om foreningens virke i 2010

Punkt 3        Forelæggelse af regnskab

Punkt 4        Forslag fra bestyrelsen

                   4.1       Nedrivning af buske foran Jens Hansensvej 24

                   4.2       Saltordning til vinterhalvåret

                   4.3       Opsætning af låge ved sti til skolen

                    4.4      Indkøb af ny grill

                    4.5       Forslag til vedtægtsændring

                               (bødeforlæg ved udeblivelse/fravær fælles årlig arbejdsdag)

Punkt 5        Forslag fra medlemmerne

Punkt 6        Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Punkt 7        Valg til bestyrelsen

Punkt 8        Valg af suppleant til bestyrelsen

Punkt 9        Valg af revisor og revisorsuppleant

Punkt 10      Eventuelt

 

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 14. juni 2011

 

 

Ad. 1      Valg af dirigent

              Steen Christensen blev valgt til dirrigent og modtog valget.

              Det blev konstateret at dagsordenen var udsendt i henhold til vedtægterne og derfor var generalforsamlingen lovligt indvarslet. Der deltog 13 huse i generalforsamlingen og denne var derfor beslutningsdygtig.

Ad. 2      Beretning fra formanden om foreningens virke i 2010

              Formanden fortalt i sin beretning om:

  • afholdt fælles arbejdsdag, hvor det var ønskeligt, at flere husstande deltog.
  • der var ligeledes afholdt en hyggelig vejfest
  • samt at alle udeståender med Ringsted kommune omkring fællesarealerne var afsluttet.

Ad. 3      Forelæggelse af regnskab

              Regnskabet for perioden 1.12010 – 31.12.2010 blev gennemgået og det blev konstateret, at snerydning var en stor post i regnskabet.

Ad. 4      Forslag fra bestyrelsen

Ad. 4.1   Nedrivning af buske foran Jens Hansensvej 24 og etablering af fodhegn på fællesarealet ud for Jens Hansensvej 22

              Det blev besluttet, at fjerne alle buske foran Jens Hansensvej 24 grundet umulig vedligehold mellem buskene og gener for beboerne. Der indkaldelse til arbejdsdag på samme dato som sommerfesten afholdes.

              Forslaget om etablering af fodhegn ud for Jens Hansensvej 22 bortfaldt, da forslaget blev trukket tilbage.

Ad. 4.2   Saltordning til vinterhalvåret

              Efter en drøftelse af, hvorvidt grundejerforeningen skulle indkøbe en palle salt med sække af 25 kg salt, og omdele disse til foreningens medlemmer til brug for saltning i vinterhalvåret blev sat til afstemning:

              3 stemmer for indkøb af salt, 10 stemmer imod indkøb af salg – hvorfor forslaget blev nedstemt.

              Det blev dog besluttet, at Steen Christensen skulle undersøge eventuel ny udbyder af snerydning – med håbet om bedre service og prisreduktion.

Ad. 4.3   Opsætning af låge ved sti til skolen

              Forslaget om opsætning af låge ved sti til skolen (vest for Jens Hansensvej 28) blev ligeledes sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 13 stemmer for opsætning af låge. Denne opsættes ved kommende arbejdsdag.

Ad. 4.4   Indkøb af ny grill

              Det blev ligeledes enstemmigt vedtaget med 13 stemmer, at Allan indkøber ny grill (maks. kr. 3.000), da den gamle er ubrugelig og i stykker.

Ad. 4.5 Forslag til vedtægtsændring (bødeforlæg ved udeblivelse/fravær fælles årlig arbejdsdag)

              Det indkomne forslag om bødeforlæg til de medlemmer af grundejerforeningen Bullerby, der udebliver fra fælles årlig arbejdsdag (jf. referat fra generalforsamlingen den 6. april 2000) og/eller ikke varetager sin tørn i forbindelse med græsslåning, blev sat til afstemning efter en længere drøftelse.

              3 stemmer blev afgivet for forslaget og 10 imod forslaget. Forslaget blev nedstemt.

Ad. 5      Forslag fra medlemmerne

5.1         Nedsættelse af kontingent

              Søren Christensen har stillet forslag om at nedsætte kontinget til kr. 250 igen, da begrundelsen for at hæve kontingentet i sin tid til kr. 750 var, at vi skulle bruge penge til legeplads. Men da man må betragte kassebeholdningen til rigeligt at kunne dække udgifterne til etablering af legeplads og det faktum, at det heller ikke ser ud til, at der er noget ønske om at etablere en sådan, foreslås det at sænke kontingentet igen.

              Ved afstemning blev forslaget forkastet med 2 stemmer for og 11 imod.

5.2         Vedtægtsændring

              Søren har ligeledes foreslået, at vedtægterne ændres, så der kommer til at stå, at det reviderede regnskab skal uddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, sådan at alle medlemmerne kan nå at læse det igennem inden generalforsamlingen.

              Ved afstemning blev forslaget enstemmigt vedtaget med 13 stemmer, og ordlyden i foreningens vedtægter under §8. stk. 2 blev som følger: “Indkaldelse og revideret regnskab til den ordinære generalforsamling……”

Ad. 6      Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

              Generalforsamlingen vedtog at fastholde kontingentet på kr. 750 pr. medlem med en stemmefordeling på 1 stemme i mod fastholdelse af kontingentet og 12 stemmer for.

              Der var ikke yderligere bemærkninger til budgettet end tidligere nævnt, omkring snerydning.

Ad. 7      Valg til bestyrelsen

              Formand Tina Melchiorsen og bestyrelsesmedlem Carsten Høi modtog ikke genvalg.

              Helle Fredensborg blev valgt til formand og Karin Egeberg blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Begge valg blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 8      Valg af suppleant til bestyrelsen

              Allan Pedersen og Steen Christiansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsessuppleanter.

Ad. 9      Valg af revisor og revisorsuppleant

              Karen Christensen blev enstemmigt valgt som revisor og Søren Christensen blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant.

Ad. 10    Eventuelt

              Der blev udtrykt ønske om, at bestyrelsen i sit kommende arbejde, skulle kigge vedtægterne igennem og komme med forslag til revidering, så disse blev tidssvarende.

              I mellemtiden rundsendes de eksisterende vedtægter med den netop besluttede vedtægtsændring således, at alle husstande har samme sæt vedtægter at gå ud fra.

              Den 27. august bliver der indkaldt til arbejdsdag og festdag af festudvalget: Allan (JHV 28), Lisbeth (JHV 24) og Tina (NB 18).

              Der opfordredes til at deltage i spontane arrangementer på fællesarealerne, grill, boldspil mv., så det sociale sammehold styrkes.

              Steen (NB 20) sørger for at vores græsslåmaskine får et serviceeftersyn inden næste græsslåningssæson.

              Carsten (JHV 7) nævnte mulighederne for et uforpligtende inspirationsmøde om solceller med firmaet Gaia-Solan. Interesserede kan henvende sig til Carsten.

              Mødet blev holdt i god ro og orden.

 

 

              Referent: Helle Fredensborg (JHV 1)

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *