Ny hjemmeside pr 1. oktober 2023

Kære Naboer

Der er tidligere på året truffet beslutning om at nedlægge nordrup.dk hjemmesiden pr. 1. oktober 2023.

Hvad betyder det?

Det betyder at der fra om med 1. oktober 2023 kan du ikke længere se Nordrup Farendløse Lokalråds hjemmeside på nordrup.dk som du plejer.

Hvor kan du så se Nordrup Farendløse Lokalråds hjemmeside fra og med 1. oktober 2023?

Det kan du på lokalråd.dk

Kan jeg find det samme på den nye hjemmeside som på den gamle hjemmeside?

Da vi i lokalrådet har haft rygenden travlt siden vi tiltrådte som ny bestyrelse i august 2023, har vi ikke fået flyttet alt fra den gamle hjemmeside til den nye hjemmeside. Så her i starten vil du ikke kunne se alt det gamle indhold fra den gamle hjemmeside.

Du kan til gengæld se alt hvad vi ligger på hjemmesiden frem ad rettet.

Hvad sker der med det gamle indhold?

Vi kommer i lokalrådet til at lave en oprydning i det gamle indhold. Så du vil løbende kunne finde indhold der har historisk værdi for lokalrådet. Det betyder også at ikke alt gammelt indhold kommer med over på den nye hjemmeside.

Vi håber I vil have tålmodighed med overgangen til ny hjemmeside, mangler I noget så skriv til lokalrådet, så ser vi om ikke vi kan finde det frem.

Du kan skrive til lokalrådet på:

nfl.lokalraad@gmail.com

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

 

Bekymringsbrev omkring Ringsted Go Green

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd har, som lovet, indsendt et bekymringsbrev til Ringsted Byråd, Plan og Boligudvalg, Borgmesteren og Kommunaldirektøren vedr. Ringsted Go Green projektet.

Vi håber I kan genkende jer selv og jeres bekymringer i brevet, vi har gjort vores bedste.

Læs brevet her sammen med bilag:

Bekymringsbrev vedr. Ringsted Go Green

Bilag 1

 

Plan og Boligudvalg – Dagsorden til møde 25. september 2023

Kære Naboer

Uddrag fra Plan og Boligudvalgets dagsorden til deres møde 25. september 2023.

Der er registreret 210 hørringssvar til Ringsted Go Green.

Bemærk:
‘for en beslutning om hvilke projekter (op til to, som besluttet i Plan- og Boligudvalget den 19. december 2022)’ (OBS. Tænker der skal stå 2023)

Du finder hele dagsordenen her (klik på ‘hente hele dagsordenen’):

https://dagsordener.ringsted.dk/vis?Dagsorden-Plan–og-Boligudvalget-d.25-09-2023-kl.16.00&id=ac1c00e8-5ee1-4270-96cb-48824f4044d8

Indledning
I denne sag fremlægges høringssvarene fra den offentlige høring af fem projekter inden for
vedvarende energi (VE). Administrationen fremlægger desuden et forslag til den videre
proces. De fem projekter har været i 8 ugers offentlig høring fra den 3. april 2023 til den 4.
juni 2023.

Beskrivelse af sagen
Ringsted Kommune har modtaget fem ansøgninger om etablering af større VE-anlæg i
kommunen. Bilag 1 indeholder en oversigt over de fem projekters placering og udstrækning i
Ringsted Kommune, i den version der har været i høring.
I overensstemmelse med bestemmelserne i planlovens § 23 c besluttede Plan- og
Boligudvalget den 27. marts 2023, pkt. 9 at sende de fem projekter i forhøring. Projekterne
har været i forhøring fra den 3. april 2023 til den. 4. juni 2023.
Høringsnotat fra den offentlig høring

Der er indkommet følgende høringssvar: Sørup Herregård: 21; Kværkeby: 8; Adamshøj: 15;
Ringsted Sol: 35; Ringsted Go Green: 210. Yderligere er der indkommet 6 høringssvar som
ikke henvender sig direkte til et af anlæggene.
Administrationen har behandlet alle høringssvar. Bilag 2-7 indeholder en opsummering af
høringssvarene for hvert projekt (hvidbog/høringsnotat). Bilag 8-13 indeholder alle
høringssvar.

En kort opsummering af høringssvarene for alle fem projekter fremgår nedenfor:
Placering og omfang: I størstedelen af alle høringssvar giver borgerne udtryk for at være
bekymrede over placeringen i forhold til konsekvenserne for området, naboerne og naturen.
De fleste udtrykker også modstand for anlæggenes placering på landbrugsjord. Der opfordres
bl.a. til at udnytte andre områder, der kan fungere bedre til formålet, såsom arealerne langs
motorvejen og jernbanelinjerne, på tage af kommunale bygninger og i industriområder.
Særligt i forhold til Ringsted Go Green er der en opfordring til at mindske omfanget og
sprede VE-anlæggene mere jævnt ud over hele kommunen.

Visuel påvirkning: I omtrent halvdelen af høringssvarene giver borgere udtryk for en
bekymring over for den visuelle påvirkning af området. Særligt for projektet for Sørup
Herregård er flere bekymrede, grundet det meget kuperede terræn. Hvad angår solcelleanlæg,
er borgerne bekymrede for, at der vil være en del genskær. For projektet med Ringsted
GoGreen, er borgerne bekymrede for skyggekast fra vindmøller.

Værditab: Størstedelen af alle høringssvarene bemærker ejendomsværditab som en
bekymring, herunder stavnsbinding og teknisk insolvens. I høringssvarene ønsker en del
kompensation for tabt ejendomsværdi. For høringssvarene til Ringsted GoGreen, mener
omtrent halvdelen at kompensation ikke vil gavne, da landområdet giver borgerne merværdi
og livsglæde, hvilket ikke ville kunne kompenseres, med penge og andre
kompensationstiltag.

Støj, røg, lugt og forurening: Størstedelen af borgerne er bekymrede for miljøforhold som
støj, lugt, støv og lysgener. Bemærkningerne henvender sig dels til støj og luftforurening
relateret til trafik og byggefasen, og dels relateret til støj fra vindmøller, herunder lavfrekvent
støj. Særligt for Ringsted GoGreen er der bekymring for eksplosionsfare, samt bekymring for
grundvandet.

Trafik og infrastruktur: I over halvdelen af høringssvarene nævnes trafikale forhold. For
projekterne ved Sørup Herregård og Ringsted Go Green er der en bekymring for om de
omkringliggende veje er for smalle. Flere udtrykker også en bekymring for forholdene for de
bløde trafikanter. Der er desuden en bekymring for transport med farlig brændsel i forhold til
Ringsted GoGreen.

Materiale, kemikalier og deponering: I under halvdelen af høringssvarene udtrykker borgerne
en bekymring for VE-anlæggenes påvirkning af miljøet i forhold til manglende afklaring af
håndteringen af skadelige stoffer, i særlig grad PFAS. Bekymringen fokuserer også på
manglende klarhed om deponeringen af solcellepaneler og andet affald i henhold til gældende
regler.

Natur og biodiversitet: Størstedelen af borgerne udtrykker generelt en bekymring for VEanlæggenes konsekvenser for dyreliv, biodiversitet og økologiske forbindelser. De fleste
beskriver et rigt fauna, dyre og fugleliv i områderne og der påpeges, at områderne huser
mange sjældne arter. Nogle borgere bemærker, at de ønsker mere omfattende planer for at
beskytte naturen og dyrelivet, herunder vandringsruter og sjældne arter, især fugle, padder og
flagermus.

Beplantning/afskærmning: I under halvdelen af høringssvarene er der bemærkninger om
afskærmning, og generelt ønsker borgerne, at der bliver plantet beplantning for at skjule VEanlæggene. Enkelte borgere har præcise ønsker til beplantningen, som også skal kunne
fungere som afskærmning om vinteren. Flertallet er skeptiske overfor tidshorisonten for
væksten af levende hegn og tvivler dermed på, at de vil være effektive afskærmninger i den
nærmeste fremtid. Især i forhold til Ringsted Sol påpeger flere borgere manglende
afskærmning ved det eksisterende biogasanlæg fra samme projektansvarlige, hvilket vækker
bekymring for gentagelse.

Organisering, økonomi og drift: Under halvdelen af borgerne har bemærkninger til
ejerskabsform og drift af VE-anlæggene. Heraf understreger størstedelen af disse behovet for
en mere lokal tilgang til energianlæggene. Der er bl.a. forslag om dannelse af lokale
energifællesskaber, kommunalt medejerskab og oprettelse af en økonomisk deltagelsesfond.
Til Ringsted GoGreen nævnes kompleksiteten i BiOCircs selskabsstruktur og deres
manglende erfaring med et sådant projekt. Derudover påpeges uoverensstemmelser i
Ringsted GoGreens CO2-regnskab, samt behovet for en betydelig udvidelse af
forsyningsnettet for at håndtere den forventede øgede strømproduktion.

Politisk strategi: Halvdelen af borgerne har ønsker til mere omfattende og holistisk tilgang til
energiplanlægning. Der er ønsker til en proces der inkluderer uvildige eksperter og nogle
forslår, at kommunen udvælger egnede områder til energiprojekter, hvorefter udbydere kan
byde ind. Borgerne understreger vigtigheden af at integrere aspekter som klima, miljø, natur,
samfundsinteresser og hensyn til forskellige energikilder, overskudsenergiopbevaring og
lokal deltagelse i en koordineret plan fra Ringsted Kommune.

Proces og inddragelse: I disse høringssvar bemærkes utilfredshed med Ringsted Kommunes
planlægningsproces på grund af manglende borgerinddragelse
og utilstrækkelig kommunikation. Høringsmaterialet fra udviklere og kommunen anses for
utilstrækkeligt, især projektinformation og kortmateriale. Nogle borgere påpeger også, at
indbydelse til dialog og informationsmøder er snævert målrettet og begrænset til specifikke
områder.

Kulturhistorie: I Ringsted Sol og Adamshøj fokuserer enkelte borgere på områdernes
betydning i forhold til kultur og identitet. I tilfældet Ringsted GoGreen bemærker under ¼
del af høringssvarene, at projektet delvist er placeret i områder med særlig interesse for
landskab og kulturarv.

Yderligere deltager Direktøren fra Ringsted Forsyning på mødet med hendes faglige
vurdering af projekterne set i relation til forsyningen.
Den videre proces

Administrationen anbefaler, at høringssvarene tages til efterretning og kan indgå i en dialog
mellem lokalrådene og projektudviklere om justeringer og tilpasning af projekterne. Der vil
eventuelt i denne forbindelse ske en yderligere tilretning af projekterne. Parallelt hermed
udfører administrationen en screening af de potentielt reviderede projektforslag for at
identificere mulige planmæssige konfliktpunkter i området.
Administrationen vil senere fremlægge en sag med en planfaglig vurdering af de potentielt
reviderede projekter, som afsæt for en beslutning om hvilke projekter (op til to, som besluttet
i Plan- og Boligudvalget den 19. december 2022), udvalget vil anbefale at der udarbejdes
lokalplaner for.

Efter den politiske prioritering af projekterne indledes en proces med udarbejdelse af
lokalplan(er), hvor projekterne fortsat tilpasses med hensyn til de parametre som kan
reguleres i lokalplanlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanerne vil der ske
en yderligere inddragelse af borgerene ved borgermøder og høringer.
Administrationen kan endvidere oplyse, at der forventes en statslig udmelding i løbet af
efteråret vedrørende placering af mindre energiparker som alternativ til de tidligere større
energiparker, som der har været overvejelser om.
Inddragelse og høring

De fem projekter har været i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens § 23 c fra den 3.
april 2023 til den. 4. juni 2023.
Undervejs har der været afholdt informationsmøder for hvert af de fem projekter.

Økonomi
Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men afhængigt af
antallet og hvilke projekter, der igangsættes, kan det få stor konsekvenser for den daglige
drift i Teknik og Miljøcenteret, hvis det skal håndteres indenfor nuværende ressourcer.
Vurdering

Administrationen vurderer, at der foreligger et forløb med en integrering af høringssvarene i
den videre dialog mellem lokalrådene og projektudvikler om tilpasning og justeringer af
projekterne, samt at der foretages en screening af projektområderne.
Et af hovedmålene i Klimaplanen er at sikre fuld dækning af energibehovet gennem lokale,
bæredygtige kilder inden 2030. Administrationen vurderer, at den kommende politiske
prioritering af op til to projekter markerer et potentielt væsentligt skridt mod at opfylde dette
mål. Samtidig vurderes det, at den kommende politiske prioritering repræsenterer en
beslutning om hvordan Ringsted ønsker at imødekomme et grønt energibehov i de
kommende år. Tilgangen kan enten involvere implementering af flere mindre vedvarende
energianlæg eller prioritering af én eller to større anlæg.

Konsekvenser for handicapområdet
Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling
Direktionen indstiller,
1. at høringssvarene tages til efterretning og integreres i den videre dialog mellem
lokalrådene og projektudvikler om justering og tilpasning af projekterne.
2. at den videre proces frem mod prioritering af projekterne tages til efterretning.

Bilag
Bilag 1 – Oversigtskort
Bilag 2 – Høringsnotat for generelle bemærkninger
Bilag 3 – Høringsnotat for solcelleanlægget ved Sørup Herregaard
Bilag 4 – Høringsnotat for Kværkeby Energipark
Bilag 5 – Høringsnotat for Adamshøj Energipark
Bilag 6 – Høringsnotat for Ringsted Sol
Bilag 7 – Høringsnotat for Ringsted Go Green
Bilag 8 – Høringssvar til VE-anlæg generelt
Bilag 9 – Høringssvar til solcelleanlægget ved Sørup Herregård
Bilag 10 – Høringssvar til Kværkeby Energipark
Bilag 11- Høringssvar til Adamshøj Energipark
Bilag 12 – Høringssvar til Ringsted Sol
Bilag 13 – Høringssvar til Ringsted Go Green

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi

Kære Naboer

Vi har arbejdet intenst i Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug på at finde en måde, at håndterer Ringsted Go Green. Vi har nu landet en aftale som vi i Nordrup Farendløse Lokalråd er rigtig godt tilfreds med og mener reflekterer lokalområdets ønsker.

Vi har besluttet at nedsætte en Arbejdsgruppe ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’. Arbejdsgruppen skal arbejde i to sideløbende spor (da tiden er knap og udmeldingen fra flere lokalpolitikere desværre taler positivt og for Ringsted Go Green). Det ene spor skal arbejde med at finde faglige, veldokumenterede og evidensbaserede argumenter imod Ringsted Go Green, således vi i Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug kan påvirker ‘Plan og Boligudvalget’, Byrådspolitikerne, Borgmesteren og Kommunaldirektøren til at stoppe Ringsted Go Green.  Det andet spor skal arbejde på, at kortlægge lokalområdets holdning til vedvarende energi i lokalområdet, herunder senarier i fald Ringsted kommune vælger Ringsted Go Green, afdække alternative vedvarende energi muligheder i lokalområdet, klargøre formalia til stiftelse af en Vedvarende Energiforening. Idet foreningen skal kunne stiftes hurtigt hvis  Ringsted Go Green eller et andet vedvarende energi projekt bliver en realitet i lokalområdet.

Vi er i Nordrup Farendløse Lokalråd meget tilfredse med samarbejdet og den indgåede aftalen med Ørslev Landsbylaug.

Du kan se aftalen her:

‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’

På Vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

Dialogkaffe

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd indfører dialogkaffe med formanden, med bestyrelsen.

Hvad betyder det? Det betyder at vi i lokalrådet vil række ud til en række borgere, virksomheder, skole, idrætsliv, spejder og andre i lokalområdet og inviterer til dialogkaffe. Det betyder også at du som nabo i lokalområdet kan booke dialogkaffe med formanden, dele af eller hele bestyrelsen.

Hvorfor gør Nordrup Farendløse lokalråd nu det? Det gør vi fordi det er jer vi repræsenterer, det er jeres holdninger, meninger, ideer vi skal arbejde med og vi ved at rigtig mange sidder med god viden, gode meninger, gode ideer og det har vi brug for i lokalrådet for at blive jeres lokalråd og den bedste udgave af et lokalråd. Vi gør det også for at skabe gennemsigtighed og for at vise at vi mener det, når vi siger at vi ønsker at samle og lytte til jer.

Vi er allerede i fuld gang med de første invitationer.

Vil du gerne booke dialogkaffe så send en mail til nfl.lokalraad@gmail.com

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd
Mette Lund

Demonstration – Ringsted Go Green

Plan og boligudvalget får overdraget alle høringssvar omkring bl.a. Ringsted Go Green på deres planmøde den 25. September 2023 kl. 16:00. Lokalrådet vil gerne hjælpe politikerne med at sætte ansigter på alle de høringssvar. Og give en påmindelse om at vi siger nej og vi siger:

Ringsted Go Green – Go Home.

Så sæt ❌ kryds i kalenderen den 25. september 2023 kl. 15:00.
Sted tilgår senere.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd
Mette Lund

Ringsted Go Green udmelding fra Nordrup Farendløse Lokalråd

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd har besluttet, ud fra lokalområdets ytringer og ved det klare mandat vi ved den ekstraordinære generalforsamling blev valgt på, at følgende er Nordrup Farendløse Lokalråds stillingtagen til Ringsted Go Green, omfattende solceller, vindmøller og udvidelse af biogasanlæg med bl.a. Power to X:

Nordrup Farendløse Lokalråd siger NEJ til Ringsted Go Green og NEJ til alle dele af projektansøgningen.

Nordrup Farendløse Lokalråd har desuden besluttet at sende en bekymringsmail til samtlige kommunalpolitikere i Ringsted byråd samt til Ringsteds kommunes Kommunaldirektør. I denne vil vi tydeliggøre at vi, som lokalråd og lokalområde, siger NEJ til Ringsted Go Green, bekymringsmailen vil blive støttet op med faglige argumenter. Vi vil i bekymringsmailen gøre opmærksom på, at den kommer som erstatning for et høringssvar som desværre ikke er blevet sendt rettidig. Vi vil, når bekymringsmailen er skrevet, offentliggøre mailen således alle i lokalområdet er orienteret om retningen og indholdet.

Vi håber at det nu er klart for alle i lokalområdet hvor Nordrup Farendløse Lokalråd står i denne sag.

Ud over ovenstående, har vi en besked til de naboer der i går 16. august 2023 deltog i et møde med Biocirc, hvor efter mange naboer er gået rystede fra mødet. Til jer vil vi gerne sige, at I ikke kommer til at stå alene. Vi vil som lokalråd godt fraråde at I på nuværende tidspunkt indgår aftaler eller forhandler med Biocirc. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug arbejder på en fælles løsning som vi snarest vil melde noget ud omkring.

Mht. til fremadrettet håndtering af Ringsted Go Green og VE i lokalområdet har Nordrup Farendløse Lokalråd besluttet at vi ikke kommer til at pege på et samarbejde med VE-Midt til denne opgave, vi ved at VE-Midt har lagt mange kræfter og tid i foreningen og at de har gang i mange gode ting. Derfor har vi i stedet opfordret VE-Midt til at hæve sig et niveau op, således VE-Midt bliver et politisk talerør for Sjælland eller endog på landsplan for, at der træffes en politisk beslutning på Christiansborg om en helhedsplan for placeringer af VE.

I næste uge (uge 34) vil Nordrup Farendløse Lokalråd arbejde på en ny løsning på den fremtidige håndtering af Ringsted Go Green og VE i lokalområdet. Når rammerne er lagt, vil vi præsentere den for Ørslev Landsbylaug i håb om, at vi i fællesskab kan skabe et nyt udgangspunkt for en god håndtering af Ringsted Go Green og VE.

Vi arbejder så hurtigt det er muligt og melder noget ud snarest.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

 

Nordrup Farendløse Lokalråd har fået ny bestyrelse

Kære naboer.

På vegne af den nye bestyrelse i Nordrup Farendløse lokalråd, vil vi gerne takke alle for det store fremmøde ved dagens ekstraordinære generalforsamling og for at vise den nye bestyrelse den tillid det er at vælge os til bestyrelsen.

En stor tak til den afgåede bestyrelse for det store arbejde de har lagt i bestyrelsen og i lokalområdet.

Den nyvalgte bestyrelse har afholdt konstituerende møde i dag (14. august 2023), umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand – Mette Lund

Næstformand – Karina Reimer Hansen

Kasser – Niels Toft Larsen

Sekretær – Helle Sjøberg Fredensborg

Bestyrelsesmedlem – Bo Holst-Christensen

1. Suppleant – Anne Slott Jacobsen

2. Suppleant – Charlotte Poll

Vi ligger ud med møde i morgen med Ørslev landsbylaug og Ringsted kommune og bestyrelsesmøde de 2 følgende onsdage, hvor fokus vil være på samarbejde med Ringsted kommune, fokus på håndteringen af Ringsted Go Green, overdragelse fra den afgåede bestyrelse samt alt det administrative i at være en ny bestyrelse herunder ibrugtagning af sociale medier og hjemmeside.

Vi glæder os alle til at gøre en forskel for os alle i lokalområdet.

På vegne af Nordrup Farendløse lokalråd

Mette Lund

 

Info fra Nordrup Farendløse lokalråd

Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Søren Christensen, der har indsamlet underskrifter med henblik på at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jf. lokalrådets vedtægter jf. §12 om ekstraordinær generalforsamling, med det formål at vælge en ny bestyrelsen grundet mistillid til hele lokalrådet.

Underskriftsindsamlingen kan i sin udformning principielt ikke godkendes jf. lokalrådets vedtægter.

Alligevel vil lokalrådets bestyrelse gerne takke for det store engagement fra Søren Christensen og øvrige, der har bidraget med underskrifter.

Vi ønsker på ingen måde at stå i vejen for et endnu større lokalt engagement, end hvad den siddende bestyrelse kan byde ind med. Derfor har en enig bestyrelse på hasteindkaldt bestyrelsesmøde valgt at træde tilbage med omgående virkning. Derved overleveres lokalråds-stafetten til Søren Christensen, så han og andre ildsjæle hurtigst muligt kan overtage arbejdet med igangværende, lokale projekter og initiativer, herunder en eventuel oprettelse af en ny VE-forening i samarbejde med Ringsted Kommune.

Vi har i dag orienteret Ringsted Kommune om vores beslutning om at træde tilbage.

I den forbindelse vil det afgående Lokalråd gerne takke sponsorer, samarbejdspartnere og frivillige, som har bidraget med ønsker og initiativer til lokalrådets arbejde. Vi ser stadig lokalrådets arbejde som et vigtigt bidrag til et godt og stærkt lokalt fællesskab, og ser frem til, at den nye bestyrelse kan fortsætte og gennemføre planlagte opgaver i en åben og demokratisk dialog.

Vi henstiller til, at lokalområdets beboere anerkender lokalrådets beslutning samt i god tone bakker op om at ønske det nye lokalråd held og lykke med de nye frivillige arbejdsopgaver.

Med venlig hilsen

Lokalrådets bestyrelse