Generalforsamling

SÅ er det tid ! se lige her !

Mandag d. 27. Marts kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Lokalrådet. Det sker på “Rønnevang”, Nordrupvej 107, med nedenstående dagsorden.

Dagsorden ifølge lovene.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag.  Vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant samt revisor.
  1. Valg til bestyrelsen:

Ole Christensen – modtager ikke genvalg. Best. Foreslår Charlotte Nielsen

Allan Marott – modtager genvalg

  1. Valg af suppleant:

Evt. nyvalg

  1. Valg af revisor:

John Bollhorn – modtager genvalg

  1. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil lokalrådet orientere om status på cykelsti, samt om kommende arrangementer.

 

Hvad skal vi ??

I øjeblikket er Ringsted Kommune og alle lokalråd (gennem Landsbyforum) ved at tilrettelæge den kommende strategiplan for landområderne i Ringsted Kommune.

Strategiplanen skal indeholde planer for områdets udbygning/udvikling for de kommende år, og omhandler visioner for bosætning, trafik, skole, fritid, social service og alt hvad der skal til, for at få et lokalsamfund til at fungere.

Har DU en mening om hvordan vores område, Nordrup-Farendløse, skal udvikle sig, eller har du gode ideer til tiltag herude, så vil Lokalrådet MEGET gerne høre fra dig, da gode ideer altid er velkomne.

Du kan altid henvende dig via telefon eller mail, til bestyrelsen som du kan finde på denne hjemmeside.

 

 

Områdeledelse på børneområdet ??

Følgende udtalelse kommer fra formanden for skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen.

Områdeledelse eller Lokalledelse?

Nu har kommunens skoleadministration fremlagt endelige forslag til centrale distriktsskoler i Ringsted, og byrådet skal beslutte om en af modellerne skal sendes i høring, eller om tanken om central ledelse af skolerne endeligt skal droppes. Vi ærgrer os i skolebestyrelserne over, at tiden fra budgetvedtagelsen i september og til nu, ikke har været brugt mere konstruktivt på at løse skolernes reelle udfordrin- ger – men kun har været brugt på at snakke om en økonomisk styringsmodel for skolerne, som allerede er opgivet i flere andre kommuner. 

Vi har fra skolebestyrelserne hele tiden søgt dialogen – men er blevet afvist: 
Ingen ville tale om skolernes fremtid, om vores børns fremtid – forvaltningen inviterer kun, hvis vi vil hjælpe, med til at indføre områdeledelse. 

Bestyrelserne blev inviteret til “work-shop” af skoledirektøren: 
Mødet bar præg af at beslutningen allerede var taget og vi egentlig bare var der for at blåstemple og slå streger, “så I får den distriktsopdeling, som i mener, vil skade jer mindst. Og så tak for i aften”. 
Som aktør til denne “work-shop” sidder man tilbage med oplevelsen af at der mangler klare målsætninger og skitser for, hvor og hvor mange penge man kan spare ved gennemførelsen af områdeledelse.

Modstanden til områdeledelse er markant kraftig. Ingen elever støtter forslaget om at fjerne indflydelsen fra den lokale skole og lægge den over til forvaltningen i stedet. Vi kan faktisk heller ikke finde politikere der støtter planerne om områdeledelse. “Nu må vi lige se, om det er det, der egentlig er brug for”, siger de.
Som skolebestyrelse under områdeledelse mister vi den direkte indflydelse til skolen og indflydelse lokalt på Nordbakkeskolen. 
Hvem ønsker egentlig områdeledelse? Hvem ønsker at skolerne i Ringsted skal miste deres engagement og i stedet blive centralt styrede store produktions-enheder? 

Ved en indførelse af områdeledelse – kan en evt. skolelukning gennemføres uden høringsproces og effektueres med et enkelt pennestrøg, som lukning af en enkelt afdeling i stedet.
Vi fra bestyrelsen er helt klar over, at der er nogle skoler i Ringsted med økonomiske udfordringer.  Men enkelte skolers udfordringer kan og skal ikke løses ved at tvinge alle skoler ind i arrangerede ægteskaber. Det løser ikke problemer. Det skaber dem. Og det skaber uro. Meget uro.
Og er der noget vi ikke har brug for på skoleområdet lige nu, er det uro – og ballade. 

Denne modstand står vi som bestyrelse ikke alene med, men alle skolebestyrelser arbejder under samme fane om denne modstand. Ligeledes står vi sammen med daginstitutionsområdet i samme sag.

Derfor bakker vi i skolebestyrelsen IKKE op om områdeledelse og er stærkt bekymrede vor for vores lokal område hvilket kan betyde at vores fælles omdrejnings punkt, skolen, hallen, idrætsforeningen og nærområdet og hele samfundet vil lide kraftigt under denne ændring.
Stødt op og “like” os på facebook.com/Ringsteds skoler eller www.skrivunder.net og giv din mening til kende.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen